Butterflies Denmark - www.birdboy.dk

Dukatsommerfugl, Scarce Copper, female (Lycaena virgaureae), Faddersbøl

DukatsommerfuglScarce Copperfemale Lycaena virgaureaeFaddersbøl