Butterflies Denmark - www.birdboy.dk

Eng-køllesværmer, Five-spot burnet (Zygaena trifolii), Skivum Krat, Himmerland, Danmark

EngkøllesværmerSkivum KratHimmerlandDanmarkFivespot burnet Zygaena trifoliibirdboy